ROYALE
/SAKAGUTI
                                              BS FULL TORQUE
/UEMURA
                         BS ROYALE
/TANIGUCHI
      


  ROYALE
/TAKAHASHI
                   TOP ACID SOUL
/KUNUGAWA
                                      ROYALE
/ITAYATOP SOUL
/TAKAHASHI
                               BS FULL TORQUE
/KUNUGAWA
                                 UNITY
/KUNUGAWAROYALE       
/HAKASE
                 TURE SPIN TOP  SOYALE 
/UEMURA
              
                      TURE SPIN TOP SOYALE
/TAKAHASHIPORNSTAR
/KIWAMU
                                        SAVANNA
/UEMURA
                        180
/TAKAHASHI180
/KANEKO
                                            MUTE AIR
/SAKAGUCHI
                     B.S.FULLTORQUE
/UEMURAB.S.UNITY
/KANEKO
                                            TOP SOUL
/TAKAHASHI
                     FULLTORQUE
/KOUTAKEUNITY
/KANEKO
                                            TOP SOUL
/TAKAHASHI
                     ROYALE/
KOUTAKEROYALE
/KANEKO
                                            ROYALE
/TAKAHASHI